Witamy w serwisie Oczyszczalnie Ogrodowe!   Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania u Państwa systemu Oczyszczalnie Ogrodowe   Odwiedź międzynarodową stronę o Oczyszczalniach Ogrodowych: http://www.wastewatergardens.com/
Menu         
Strona Główna
Co to jest
oczyszczalnia ogrodowa
Ogrody dla czystej wody?
Budowa i zasada działania
oczyszczalni ogrodowej
Ogrody dla czystej wody
Efektywność
oczyszczania ścieków
Jak zbudować
oczyszczalnię ogrodową?
Najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Opinie o firmie
i naszym produkcie
Materiały do pobrania
Poznaj szacunkową
powierzchnię i koszt
Twojej oczyszczalni
Galeria
NOWA KATEGORIA (18.08)
Kontakt

Firmy i strony ogrodnicze-uslugi ogrodnicze-ogrody

Oczyszczalnie indywidualne (przydomowe), obsługujące jedno gospodarstwo domowe, obiekt usługowy lub użyteczności publicznej

Plan zagospodarowania przestrzennego

     W pierwszej kolejności należy udać się do gminy i sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę oczyszczalni.


Oczyszczalnia w świetle prawa budowlanego

     Warunki, które należy spełniać przed przystąpieniem do budowy oczyszczalni określa Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 roku (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt. 3, indywidualna oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Podlega natomiast obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30, ust. 1, pkt. 1). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Starostwa posiadają gotowe formularze wniosków. Przykładowy wniosek do zgłoszenia robót budowlanych można pobrać klikając na poniższy link:

     Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiedni szkic bądź rysunek sytuacyjny. Formularz oświadczenia również można otrzymać we właściwym wydziale starostwa. Przykładowe oświadczenie do pobrania znajduje się poniżej:

     Niektóre gminy mogą wymagać złożenia dodatkowych dokumentów do wniosku, np. mapki zasadniczej z naniesionym rozwiązaniem, projektu technicznego urządzeń, części obliczeniowej projektu.

     Na tym etapie należy również przedłożyć warunki gruntowo-wodne działki. Związane to jest z możliwością zastosowania konkretnych rozwiązań w oczyszczalni.

     Właściwy organ może na drodze postanowienia zobowiązać zgłaszającego do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. Jeżeli przez 30 dni od zgłoszenia inwestor nie otrzyma żadnego dokumentu, oznacza to, że zgłoszenie zostało zaakceptowane. Do budowy trzeba przystąpić najpóźniej w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu. Organem właściwym pierwszej instancji jest starosta (art. 82, ust. 2).


Przepisy ochrony środowiska

     Przepisy ochrony środowiska dotyczące oczyszczalni indywidualnych wynikają z ustaw: Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

     Zgodnie z zapisami Prawa wodnego (art. 36), wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, w ilości nie większej niż 5 m3 na dobę na terenie będącym własnością inwestora, zalicza się do tzw. zwykłego korzystania z wód, które nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Jednak prawo to nie upoważnia do wykonania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Art. 9, ust. 1, pkt. 19 definiuje urządzenie wodne oraz zawiera listę obiektów, które należy rozumieć pod tym pojęciem. Zalicza się tu m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych. Oznacza to, że przy odprowadzaniu oczyszczonych ścieków np. do cieku bądź rowu, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu kanalizacyjnego.

     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia informuje, że oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód zalicza się do instalacji niewymagających pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi. Organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (Prawo ochrony środowiska, art. 378, ust. 3, pkt. 3). Zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska, zgłoszenie powinno zawierać:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  5. wielkość i rodzaj emisji;
  6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
     Gminy nie posiadają formularzy zgłoszeń dla oczyszczalni przydomowych.

     Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (Prawo ochrony środowiska, art. 378, ust. 4).

     Z przytoczonych przepisów ochrony środowiska wynika, że zgłoszenia instalacji (indywidualnej oczyszczalni) dokonuje się po jej wybudowaniu, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji. Warto jednak udać się do gminy przed rozpoczęciem budowy i dopytać o szczegóły związane z interpretacją przepisów w danej gminie.

2018 © Natural Systems, Dr Andrzej Czech
Sklep Ekologuj