Witamy w serwisie Oczyszczalnie Ogrodowe!   Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania u Państwa systemu Oczyszczalnie Ogrodowe   Odwiedź międzynarodową stronę o Oczyszczalniach Ogrodowych: http://www.wastewatergardens.com/
Menu         
Strona Główna
Co to jest
oczyszczalnia ogrodowa
Ogrody dla czystej wody?
Budowa i zasada działania
oczyszczalni ogrodowej
Ogrody dla czystej wody
Efektywność
oczyszczania ścieków
Jak zbudować
oczyszczalnię ogrodową?
Najczęściej zadawane
pytania (FAQs)
Opinie o firmie
i naszym produkcie
Materiały do pobrania
Poznaj szacunkową
powierzchnię i koszt
Twojej oczyszczalni
Galeria
NOWA KATEGORIA (18.08)
Kontakt

Firmy i strony ogrodnicze-uslugi ogrodnicze-ogrody

Oczyszczalnie o zasięgu lokalnym, obsługujące zespół użytkowników

Oczyszczalnia w świetle prawa budowlanego

     Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 roku (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,50 m3 na dobę wymaga pozwolenia budowlanego (art. 29). Pozwolenie na budowę uzyskuje się na wniosek (art. 33). Przykładowy formularz wniosku można pobrać klikając na poniższy link:

     Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym uprawnienia budowlane osoby odpowiedzialnej za wykonanie projektu;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
     Przykładowe oświadczenie do pobrania znajduje się poniżej:

     Organem właściwym do wydania pozwoleń budowlanych jest starosta (art. 82, ust.2).


Przepisy ochrony środowiska

     Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód (czyli takie, które wykracza ponad zwykłe, np. odprowadzanie powyżej 5 m3 ścieków na dobę) oraz budowę urządzeń wodnych (np. wylotów kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek (art. 131). Przykładowy formularz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można pobrać klikając w poniższy link:

     Do wniosku należy dołączyć:
 1. decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został sporządzony;
 2. opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
 3. operat wodnoprawny.

     Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.

     Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej (art. 132).

     Część opisowa operatu zawiera:
 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. Wyszczególnienie:
  • Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  • Rodzaju urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych,
  • Stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
  • Obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;

 3. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 4. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 5. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;
 6. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 7. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

     Część graficzna operatu zawiera:
 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno - wysokościową terenu;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny oraz technologiczny urządzeń wodnych.

     Operat, na podatnie którego wydaje się pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera również:
 1. określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach;
 2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków;
 3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 6. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

     Organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta (art. 140).

2018 © Natural Systems, Dr Andrzej Czech
Sklep Ekologuj